Disclaimer gebruik Digitale Kanalen

Voetbalmedia (initiatiefnemer van SportsAds) besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de via haar aangeboden advertenties. Niettemin is de vereniging verantwoordelijk voor haar Digitale Kanalen en is SportsAds in geen enkele zin verantwoordelijk voor de inhoud.
Voetbalmedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van de Digitale Kanalen en de - al dan niet tijdelijke – onmogelijkheid tot Gebruik van de Digitale Kanalen.
De vereniging is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de Digitale Kanalen. De Gebruiker is jegens Voetbalmedia aansprakelijk voor ieder Gebruik door hem van de Digitale Kanalen dat niet in overeenstemming is met de bepalingen welke zijn opgenomen in de juridische overeenkomst én vrijwaart Voetbalmedia voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.
Voetbalmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, verloren gegevens of data en gemiste besparingen.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws omtrent SportsAds en/of andere initiatieven van Voetbalmedia, laat dan hier uw e-mailadres achter.